People
Alumni
Location: Home -> People -> Alumni

*alumni list ordered by the graduation year, supervisor in brackets, from year 2015-Present

2019

PhD: Yuanchun Li(Xiangqun Chen), Yi Liu(Gang Huang), Bo An(Gang Huang), Yang Liu(Zhi Jin), Huoran Li(Hong Mei), Xuan Lu(Hong Mei), Junjie Chen(Bing Xie), Yuanduo He(Bing Xie), Feifei Tu(Yingfei Xiong), Zeqi Lin(Lu Zhang)

Master: Yehong Zhong(Donggang Cao), Guangju Peng(Hongjie Chen), Zhe Liu(Xiangqun Chen), Wenjun Wang(Yao Guo), Hongxuan Liu(Yao Guo), Mozhen Shi(Gang Huang), Guangli Lv(Gang Huang), Xiao Ning(Wenpin Jiao), Yuan Chang(Zhi Jin), Yuxuan Liu(Ge Li), Zhang Chen(Ge Li), Ran Jia(Ge Li), Yanwei Bai(Zhiyi Ma), Jiu Wen(Yanchun Sun), Jingwei Xu(Yasha Wang), Yuxiang Wang(Bing Xie), Jiahao Liu(Lu Zhang), Ting Zhu(Wei Zhang), Boyuan Li(Haiyan Zhao), Qingying Chen(Minghui Zhou), Chenyan Hua(Yanzhen Zou) 


2018 

PhD: Chengke Wang(Xiangqun Chen), Hao Tang(Hong Mei), Zixiao Zhu(Bing Xie), Jie Zhang(Lu Zhang), Xiang Li(Lu Zhang)

Master: Peidong Liu(Donggang Cao), Yibo Wang(Hongjie Chen), Xudong Shan(Xiangqun Chen), Jingyue Liang(Xiangqun Chen), Zhicheng Cui(Yao Guo), Yuchong Luo(Gang Huang), Shuhui Zhang(Gang Huang), Wei Shao(Wenpin Jiao), Xiaohui Zhou(Wenpin Jiao), Xinxi Jiang(Zhi Jin), Hao Jia(Ge Li), Zhen Huang(Xuanzhe Liu), Xiaoxi Wang(Zhiyi Ma), Zihao Tang(Hong Mei), Chao Xin(Yanchun Sun), Zhaopeng Qiu(Yasha Wang), Ran Wang(Lu Zhang), Xingzhao Yue(Wei Zhang), Zhifan Zhang(Wei Zhang), Wenpeng Li(Junfeng Zhao), Qimu Zheng(Minghui Zhou), Jinan Ni(Yanzhen Zou)


2017 

PhD: Huaqian Cai(Gang Huang), Tianqi Zhao(Wenpin Jiao), Xuan Li(Zhi Jin), Yangyang Lu(Zhi Jin), Yun Ma(Hong Mei), Pengfei Yuan(Hong Mei), Jiaxin Zhu(Hong Mei), Hao Wang(Bing Xie), Lili Mou(Lu Zhang), Lingxiao Zhang(Lu Zhang)

Master: Bao Li(Donggang Cao), Hu Wang(Donggang Cao), Ding Xia(Hongjie Chen), Ziang Ma(Xiangqun Chen), Yunnan Xu(Yao Guo), Linfei Zang(Dan Hao), Xiaomin Zhu(Gang Huang), Huashan Lin(Wenpin Jiao), Binding Dai(Zhi Jin), Zheng Lan(Zhi Jin), Yuanjun Li(Zhi Jin), Xiao Lv(Ge Li), Xiaodong Yang(Xuanzhe Liu), Huanhuan Liu(Zhiyi Ma), Zijian Qiao(Yanchun Sun), Da Cui(Yasha Wang), Hongru Ren(Yasha Wang), Jie Wang(Yingfei Xiong), Wenxiang Hu(Lu Zhang), Rongrong Qi(Wei Zhang), Xiaobo Yang(Wei Zhang), Xiaoning Wang(Haiyan Zhao), Weize Zhao(Haiyan Zhao), Zeyan Lin(Minghui Zhou), Yuxiang Luo(Yanzhen Zou)


2016 

PhD: Haoyu Wang(Xiangqun Chen), Wenjing Yu(Zhi Jin), Lin Yan(Hong Mei), Hanglong Zhan(Bing Xie), Qing Gao(Lu Zhang)

Master: Wei Cui(Donggang Cao), Zhengyang Qin(Hongjie Chen), Guofeng Chen(Xiangqun Chen), Ting Ye(Xiangqun Chen), Peng Shen(Yao Guo), Lei Zang(Dan Hao), Kai Liu(Gang Huang), Qing Liu(Gang Huang), Shuo Li(Wenpin Jiao), Haiting Jiang(Wenpin Jiao), Xudong Du(Zhi Jin), Jun Lu(Zhi Jin), Ruoran Qin(Zhi Jin), Xiaowei Sun(Ge Li), Xiangyu Gao(Zhiyi Ma), Yimeng Fang(Hong Mei), Ying Guo(Hong Mei), Junjing Jie(Weizhong Shao), Kui Wei(Yanchun Sun), Zerui Wang(Qianxiang Wang), Nan Yang(Qianxiang Wang), Yaqing Mi(Yingfei Xiong), Kai Fu(Wei Zhang), Shijun Wang(Haiyan Zhao), Jianbin Wang(Junfeng Zhao), Feixue Zhang(Minghui Zhou)


2015 

PhD: Yihan Wu(Gang Huang), Lianghuan Kang(Hong Mei), Xiaodong Zhang(Qianxiang Wang), Jiangtao Wang(Bing Xie), Jun Li(Lu Zhang)

Master: Lantao Liu(Donggang Cao), Rui Zhang(Donggang Cao), Chenyang Cui(Hongjie Chen), Xiaobo Lv(Xiangqun Chen), Xin Chen(Yao Guo), Dejian Chen(Gang Huang), Ruizhi Wang(Wenpin Jiao), Xinyue Shi(Zhi Jin), Hansheng Zhang(Zhi Jin), Muyao Zhu(Ge Li), Xiwei Zhuang(Hong Mei), Xing Zhao(Yanchun Sun), Zipeng Zhao(Yasha Wang), Xiuzhao Chen(Bing Xie), Sichen Meng(Lu Zhang), Hao Fang(Wei Zhang), Zhebang Hua(Junfeng Zhao), Tian Lan(Minghui Zhou), Jun Liao(Minghui Zhou)


Copyright © Software Engineering Institute, Peking University

Room 1541, Science Building 1, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, P.R.China 100871