Research
Recent Publication

1. Xing Chen, Shihong Chen, Yun Ma, Bichun Liu, Ying Zhang, Gang Huang. An adaptive offloading framework for Android applications in mobile edge computing. SCIENCE CHINA Information Sciences 62(8): 82102:1-82102:17 (2019)

2. Xing Hu, Ge Li, Xin Xia, David Lo, Zhi Jin, Deep code comment generation with hybrid lexical and syntactical information, Empirical Software Engineering, Empirical Software Engineering, 18, June, 2019.

3. Gang Huang, Xuanzhe Liu, Yun Ma, Xuan Lu, Ying Zhang, Yingfei Xiong. Programming Situational Mobile Web Applications with Cloud-Mobile Convergence: An Internetware-Oriented Approach. IEEE Transactions on Services Computing, 12(1): 6-19 (2019).

4. Xiaolong Gong; Linpeng Huang ; Tiancheng Luo ; Zhiyi Ma . IEEE Access7, Issue:1On Page(s): 128097-12811304 September 2019.

5. He Jiang, Xianchen Li, Zhilei Ren, Jifeng Xuan, and Zhi Jin, Towards Better Summarizing Bug Reports with Crowdsourced Attributes, IEEE Transactions on Reliability, 68(1): 2-22, 2019

6. Jiajun Jiang, Yingfei Xiong, Xin Xia. A Manual Inspection Of Defects4j Bugs And Its Implications For Automatic Program Repair. Science China Information Sciences, October 2019.

7. Wenbin Liu, Leye Wang, En Wang, Yongjian Yang, Djamal Zeghlache, and Daqing Zhang. "Reinforcement Learning-based Cell Selection in Sparse Mobile Crowdsensing." Computer Networks 161 (2019): 102-114.

8. Wenbin Liu, Yongjian Yang, En Wang, Leye Wang, Djamal Zeghlache, and Daqing Zhang. "Multi-Dimensional Urban Sensing in Sparse Mobile Crowdsensing." IEEE Access 7 (2019): 82066-82079.

9. Abhik Roychoudhury, Yingfei Xiong. Automated Program Repair: A Step towards Software Automation. Science China Information Sciences, October 2019.

10. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Qin Lv, Crowd-Assisted Machine Learning: Current Issues and Future Directions, IEEE COMPUTER, 2019.

11. Jiangtao Wang, Feng Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Leye Wang, and Zhaopeng Qiu. "Social-Network-Assisted Worker Recruitment in Mobile Crowd Sensing." IEEE Transactions on Mobile Computing 18, no. 7 (2019): 1661-1673.

12. Jiangtao Wang, Feng Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Brian Y. Lim, and Leye Wang. "Allocating Heterogeneous Tasks in Participatory Sensing with Diverse Participant-Side Factors." IEEE Transactions on Mobile Computing 18, no. 9 (2019): 1979-1991.

13. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Qin Lv, and Chao Chen, Crowd-Powered Sensing and Actuation in Smart Cities: Current Issues and Future Directions, IEEE Wireless Communications 26, no. 2 (2019): 86-92.

14. Leye Wang, Xu Geng, Xiaojuan Ma, Daqing Zhang and Qiang Yang. “Ridesharing car detection by transfer learning.” Artificial Intelligence 273 (2019): 1-18.

15. Puwei Wang, Ji Meng, Jinchuan Chen, Tao Liu, Ying Zhan, Wei-Tek Tsai, and Zhi Jin, Smart Contract-Based Negotiation for Adaptive for QoS-Aware Service Composition, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 30(6): 1403-1420, 2019

16. Bo An, Yan Li, Junming Ma, Gang Huang and Donggang Cao, DCStore: A Deduplication-Based Cloud-of-Clouds Storage Service, The 2019 IEEE World Congress on Services (IEEE SERVICES 2019), Milan, Italy, July 8-13, 2019

17. Junjie Chen, Xiaoting He, Qingwei Lin, Yong Xu, Hongyu Zhang, Dan Hao, Feng Gao, Zhangwei Xu, Yingnong Dang and Dongmei Zhang, An Empirical Investigation of Incident Triage for Online Service Systems, the 41st International Conference on Software Engineering (ICSE), the Software Engineering in Practice Track, 2019.

18. Junjie Chen, Jiaqi Han, Peiyi Sun, Lingming Zhang, Dan Hao and Lu Zhang, "Compiler Bug Isolation via Effective Witness Test Program Generation," Proceedings of 27th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 26-30, 2019, pp. 223-234.

19. Junjie Chen, Xiaoting He, Qingwei Lin, Hongyu Zhang, Dan Hao, Feng Gao, Zhangwei Xu, Yingnong Dang, Dongmei Zhang, Continuous Incident Triage for Large-Scale Online Service Systems, the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)November, 2019.

20. Junjie Chen, Guancheng Wang, Dan Hao, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Lu Zhang, History-Guided Configuration Diversification for Compiler Test-Program Generation, the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)November, 2019. ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award

21. Xiaohong Chen, Zhiwei Zhong, Zhi Jin, Min Zhang, Tong Li, Xiang Chen and Tingliang Zhou, Automating Consistency Verification of Safety Requirements for Railway Interlocking Systems, Proceedings of the 27th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'19), 2019

22. Zhenpeng Chen, Yanbin Cao, Xuan Lu, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu. SEntiMoji: An Emoji-Powered Learning Approach for Sentiment Analysis in Software Engineering. Proceedings of the 2019 ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2019), 841-852.

23. Zhenpeng Chen, Sheng Shen, Ziniu Hu, Xuan Lu, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu. Emoji-Powered Representation Learning for Cross-Lingual Sentiment Classification.  Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference (WWW 2019), 251-262.

24. Xu Chu, Yang Lin, Yasha Wang*, Leye Wang, Jiangtao Wang, Jingyue Gao, MLRDA: A Multi-Task Semi-Supervised Learning Framework for Drug-Drug Interaction Prediction, the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-19), 2019: 4518-4524.

25. Jingyue Gao, Yuanduo He, Yasha Wang*, Xiting Wang, Jiangtao Wang, Guangju Peng, Xu Chu, STAR: Spatio-Temporal Taxonomy-Aware Tag Recommendation for Citizen Complaints, the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'19), 2019: 1903-1912.

26. Jingyue Gao, Xiting Wang, Yasha Wang, Zhao Yang, Junyi Gao, Jiangtao Wang, Wen Tang, Xing Xie, CAMP: Co-Attention Memory Networks for Diagnosis Prediction in Healthcare, the 19th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'19), 2019.

27. Jingyue Gao, Xiting Wang, Yasha Wang, Xing Xie, Explainable Recommendation Through Attentive Multi-View Learning, the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), 2019 : 3622-3629.

28. Junyi Gao, Weihao Tan, Liantao Ma, Yasha Wang, Wen Tang, MUSEFood: Multi-sensor-based Food Volume Estimation on Smartphones, the 16th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'19), 2019.

29. Xin Gao, Chaohe Zhang, Liantao Ma, Yasha Wang*, Jiangtao Wang, Daqing Zhang, Correlating MSM's Mental Health with Usage Behaviors on MSM-Specific Social Applications, the 16th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'19), 2019.

30. Qian Guo, Haoyu Wang, Chenwei Zhang, Yao Guo, Guoai Xu. "AppNet: Understanding App Recommendation in Google Play". The 3rd International Workshop on App Market Analytics (WAMA 2019), co-located with ESEC/FSE 2019.

31. Xing Hu, Rui Men, Ge Li, Zhi Jin, Deep-AutoCoder: Learning to Complete Code Precisely with Induced Code Tokens, Proceedings of IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2019): 159-168, 2019

32. Yangyu Hu, Haoyu Wang, Li Li, Yao Guo, Guoai Xu and Ren He, "Want to Earn a Few Extra Bucks? A First Look at Money-making Apps", IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER 2019), Hangzhou, China, Feb 2019.

33. Gang Huang, Chaoran Luo, Kaidong Wu, Yun Ma, Ying Zhang, Xuanzhe Liu. Software-Defined Infrastructure for Decentralized Data Lifecycle Governance: Principled Design and Open Challenges. Proceedings of the 39th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2019).

34. Zhi Jin, Forward and backward traceability: Requirements and challenges (Keynote). SANER 2019:3

35. Jiajun Jiang, Luyao Ren, Yingfei Xiong, Lingming Zhang. Inferring Program Transformations From Singular Examples via Big Code. ASE'19: 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, San Diego, California, United States , November 2019.

36. Jiajun Jiang, Ran Wang, Yingfei Xiong, Xiangping Chen, Lu Zhang. Combining Spectrum-Based Fault Localization and Statistical Debugging: An Empirical Study. ASE'19: 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, San Diego, California, United States , November 2019.

37. Yanjie Jiang, Hui Liu and Lu Zhang, "Semantic Relation Based Expansion of Abbreviations," Proceedings of 27th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 26-30, 2019, pp. 131-141.

38. Yanjie Jiang, Hui Liu and Lu Zhang, "Semantic Relation Based Expansion of Abbreviations," Proceedings of 27th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), August 26-30, 2019, pp. 131-141.

39. Zeliang Kan, Haoyu Wang, Lei Wu, Yao Guo and Guoai Xu. "Deobfuscating Android Native Binary Code". 41st ACM/IEEE International Conference on Software Engineering (ICSE 2019), Poster Track (Invitation), Pages 322-323.

40. Nianyu Li, Zhengyin Chen, Zi-Long Li, Wenpin Jiao. A Conceptual Model of Self-Adaptive Systems based on Attribution Theory. CogSCI 2019, pp.657-663.

41. Yan Li, Bo An, Junming Ma and Donggang Cao, Comparison between Chunk-based and Layer-based Container Image Storage Approaches: an Empirical Study, the 10th IEEE International Workshop on Joint Cloud Computing, San Francisco, USA, April 4-9, 2019, pp. 197-202, DOI 10.1109/SOSE.2019.00034

42. Yuanchun Li, Ziyue Yang, Yao Guo, Xiangqun Chen, "Humanoid: A Deep Learning-based Approach to Automated Black-box Android App Testing", in The 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2019), Tool Demonstration, San Diego, CA, Nov 2019.

43. Jingjing Liang, Yaozong Hou, Shurui Zhou, Junjie Chen, Yingfei Xiong, Gang Huang. How to Explain a Patch: An Empirical Study of Patch Explanations in Open Source Projects. ISSRE'19: The 30th International Symposium on Software Reliability Engineering, Berlin, Germany, October 2019.

44. Bingyan Liu, Yao Guo and Xiangqun Chen, "WealthAdapt: A General Network Adaptation Framework for Small Data Tasks", in 27th ACM International Conference on Multimedia (MM 2019), Nice, France, Oct 2019.

45. Jinyang LiuYe Qiu Zhiyi Ma Zhonghai Wu. Autoencoder based API Recommendation System for Android Programming. The 14th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE 2019) August 19-21, 2019. Toronto, Canada.

46. Tianming Liu, Haoyu Wang, Li Li, Guangdong Bai, Yao Guo, Guoai Xu, "DaPanda: Detecting Aggressive Push Notification in Android", in The 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2019), San Diego, CA, Nov 2019.

47. Yi Liu, Enze Xu, Yun Ma, Xuanzhe Liu. A First Look at Instant Service Consumption with Quick Apps on Mobile Devices. Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Web Services (ICWS 2019), 328-335.

48. Yiling Lou, Junjie Chen, Lingming Zhang, Dan Hao, Lu Zhang, History-driven Build Failure Fixing: How Far Are We? the 28th ACM International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA), 2019. ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award

49. Yixing Luo, Yijun Yu, Zhi Jin and Haiyan Zhao, Environment-Centric Safety Requirements for Autonomous Unmanned Systems, 27th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'19) :410-415

50. Yun Ma, Dongwei Xiang, Shuyu Zheng, Deyu Tian, Xuanzhe Liu. Moving Deep Learning into Web Browser: How Far Can We Go?. Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference (WWW 2019), 1234-1244.

51. Liantao Ma, Yasha Wang, Guangju Peng, Chaohe Zhang, Chao Chen, Junfeng Zhao, Jiangtao Wang, Multi-Source Data Integration-Based Urban Road GPS Environment Friendliness Estimation, the 16th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'19), 2019.

52. Yun Ma, Yangyang Huang, Ziniu Hu, Xusheng Xiao, Xuanzhe Liu. Paladin: Automated Generation of Reproducible Test Cases for Android Apps. Proceedings of the 20th International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications (HotMobile 2019), 99-104.

53. Zhiyi Ma, Hongjie Chen, Xiaoxi Wang,Ye Qiu . A Modeling Tool for Sensor-based Mobile Applications. Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Science and Application Engineering, Sanya, China - October 22 - 24, 2019.

54. Jonathan Osei-Owusu, Angello Astorga, Liia Butler, Tao Xie, and Geoffrey Challen Grading-Based Test Suite Augmentation. In Proceedings of 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2019), Short Paper, San Deigo, California, USA, November 2019.

55. Zhilei Ren, Changlin Liu, Xusheng Xiao, He Jiang, and Tao Xie, Root Cause Localization for Unreproducible Builds via Causality Analysis over System Call Tracing. In Proceedings of 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2019), San Deigo, California, USA, November 2019.

56. Jialun Shao, Junming Ma, Yan Li, Bo An and Donggang Cao, GPU Scheduling for Short Tasks in Private Cloud, the 10th IEEE International Workshop on Joint Cloud Computing, San Francisco, USA, April 4-9, 2019, pp. 215-220, DOI 10.1109/SOSE.2019.00037

57. Bo Shen, Wei Zhang, Haiyan Zhao, Guangtai Liang, Zhi Jin, Qianxiang Wang: IntelliMerge: a refactoring-aware software merging technique. PACMPL 3(OOPSLA): 170:1-170:28 (2019)

58. Xin Tan and Minghui Zhou. How to Communicate when Submitting Patches: an Empirical Study of the Linux Kernel. In Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, Vol. 3, No. CSCW, Article 108, November 2019, ACM, New York, NY, USA. 26 pages.

59. Q. Shen, B. Xie, Y. Zou, Z. Zhu, and S. Wu, Nli2code: Reusing libraries with natural language interface, in International Conference on Software and Systems Reuse. Springer, 2019, pp. 168-184. (Best Paper)

60. Zeyu Sun, Qihao Zhu, Lili Mou, Yingfei Xiong, Ge Li, Lu Zhang, "A Grammar-Based Structural CNN Decoder for Code Generation," Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), January 2019, pp. 7055-7062.

61. Zhiyu Sun, Fang Peng,Junrui Guan,Yanchun Sun. In Proceedings of ACM Internetware 2019, Fukuoka, Japan, October 28-29, 2019.

62. Zhiyu Sun, Chao Xin, Yanchun Sun. An Automatic Semantic Code Repair Service Based on Deep Learning for Programs with Single Error. In Proceedings of IEEE SERVICES 2019, Milan, Italy, July 8-13, 2019.

63. Shuang Tang, Junfeng Zhao, Yasha Wang, Da Cui, HISMA: A Human-Machine Iterative Schema Matching Algorithm, the 5th IEEE Smart World Congress  (SmartWorld'19), 2019.

64. Deyu Tian and Yun Ma. Understanding Quality of Experience on Different Mobile Browsers. Proceedings of the 9th Asia-Pacific Symposium on Internetware (Internetware 2019).

65. Haoyu Wang, Xupu Wang and Yao Guo. "Characterizing the Global Mobile App Developers: A Large-scale Empirical Study". Proceedings of the 6th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (MobileSoft 2019), pp. 150-161.

66. Haoyu Wang, Junjun Si, Hao Li and Yao Guo. "RmvDroid: Towards A Reliable Android Malware Dataset with App Metadata". The 16th International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2019), Data Showcase Track, Pages 404-408.

67. Haoyu Wang, Hao Li and Yao Guo, "Understanding the Evolution of Mobile App Ecosystems: A Longitudinal Measurement Study of Google Play", THE WEB CONFERENCE 2019 (WWW 2019), San Francisco, CA, May 2019.

68. Haoyu Wang, Hongxuan Liu, Xusheng Xiao, Guozhu Meng, Yao Guo, "Characterizing Android App Signing Issues", in The 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2019), San Diego, CA, Nov 2019.

69. Leye Wang, Xu Geng, Xiaojuan Ma, Feng Liu, and Qiang Yang. "Cross-city transfer learning for deep spatio-temporal prediction." IJCAI (2019): 1893-1899.

70. Min Wang, Zeqi Lin, Yanzhen Zou, Bing Xie. CoRA: Decomposing and Describing Tangled Code Changes for Reviewer. The 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2019). Sun 10 - Fri 15 November 2019 San Diego, California, United States.

71. Shuai Wang, Jinyang Liu, Ye Qiu, Zhiyi Ma, Junfei Liu, Zhonghai Wu. Deep Learning Based Code Completion Models for Programming Codes. The 11th Asian Conference on Machine Learning 2019

72. Bolin Wei, Shuai Lu, Lili Mou, Hao Zhou, Pascal Poupart, Ge Li, and Zhi Jin, Why Do Neural Dialog Systems Generate Short and Meaningless Replies? A Comparison between Dialog and Translation, Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2019): 7290-7294, 2019

73. Bolin Wei, Ge Li, Xin Xia, Zhiyi Fu, Zhi Jin, Code Generation as a Dual Task of Code Summarization, Thirty-third Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019)

74. Mengwei Xu, Jiawei Liu, Yuanqiang Liu, Felix Xiaozhu Lin, Yunxin Liu, Xuanzhe Liu. A First Look at Deep Learning Apps on Smartphones.  Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference (WWW 2019), 2125-2136.

75. Mengwei Xu, Feng Qian, Qiaozhu Mei, Kang Huang, Xuanzhe Liu. DeepType: On-Device Deep Learning for Input Personalization Service with Minimal Privacy Concern. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, UbiComp 2019.

76. Kai Yang, Wenqi Sun, Junfeng Zhao*, Yasha Wang, Bing Xie, Supervised Nonnegative Tucker Decomposition for Computational Phenotyping, the 16th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'19), 2019.

77. Hang Yin, Zhiyu Sun, Yanchun Sun*, Wenpin Jiao. A Question-Driven Source Code Recommendation Service Based on Stack Overflow. In Proceedings of IEEE SERVICES 2019, Milan, Italy, July 8-13, 2019.

78. Hao Yu, Wing Lam, Long Chen, Ge Li, Tao Xie, Qianxiang Wang, Neural detection of semantic code clones via tree-based convolution, Proceedings of the 27th International Conference on Program Comprehension, 2019, pp. 70-80.

79. Jie Zhang, Lingming Zhang, Dan Hao, Meng Wang and Lu Zhang, Do Pseudo Test Suites Lead to Inflated Correlation in Measuring Test Effectiveness, the International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST), 2019.

80. Jie Zhang, Lingming Zhang, Dan Hao, Lu Zhang, and Mark Harman, "An Empirical Comparison of Mutant Selection Assessment Metrics," Proceedings of 12th International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW 2019), 2019, pp. 90-101.

81. Xia Zhang, Xusheng Xiao, Liang He, Yun Ma, Yangyang Huang, Xuanzhe Liu, Wenyao Xu, Cong Liu. PIFA: An Intelligent Phase Identification and Frequency Adjustment Framework for Time-Sensitive Mobile Computing. Proceedings of the 25th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS 2019), 54-64.

82. Chen Zhi, Jianwei Yin, Shuiguang Deng, Maoxin Ye, Min Fu, and Tao Xie. An Exploratory Study of Logging Configuration Practice in Java. In Proceedings of the 35th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME 2019), Cleveland, Ohio, USA, September-October, 2019.

83. Yi Zong, Yao Guo, Xiangqun Chen, "Policy-based Access Control for Robotic Applications", International Workshop on Cloud/edge Computing in Robotic Systems (CCR 2019), co-located at SOSE 2019.

84. Ziniu Hu, Weiqing Liu, Jiang Bian, Xuanzhe Liu and Tie-Yan Liu.Listening to Chaotic Whispers: A Deep Learning Framework for News-oriented Stock Trend Prediction. Proceedings of the 11th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2018), Los Angeles, California, USA, 2018.

85. Zhiyi Ma, Huihong He, Jinyang Liu and Xiao He. Analysis of the Evolution of the UML Metamodel. MODELSWARD_2018

86. Xinyuan Liu, Muhan Zeng, Yingfei Xiong, Lu Zhang and Gang Huang, “Identifying Patch Correctness in Test-Based Program Repair,” Proceedings of 40th International Conference on Software Engineering (ICSE 2018), May 2018

87. Yun Ma, Xuanzhe Liu, Yi Liu, Yunxin Liu, Gang Huang. A Tale of Two Fashions: An Empirical Study on the Performance of Native Apps and Web Apps on Android. IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 17, No. 5, pp. 990-1003, 2018.

88. Xuanzhe Liu, Yun Ma, Meihua Yu, Yunxin Liu, Gang Huang, Hong Mei. i-Jacob: An Internetware-Oriented Approach to Optimizing Computation-Intensive Mobile Web Browsing. ACM Transactions on Internet Technology, Volume 18, Issue 2, Article No. 14, 23 pages. January 2018.

89. Xin Zhou, Kaidong Wu, Huaqian Cai, Shuai Lou, Ying Zhang, Gang Huang: LogPruner: detect, analyze and prune logging calls in Android apps. SCIENCE CHINA Information Sciences 61(5): 050107:1-050107:3

90. Wenpin Jiao, Yanchun Sun. A Values-driven Self-Organization Mechanism for Automating Multi-Agent Coordination. Computational Intelligence, v 34, n 2, p 635-678, May 2018.

91. Zhengheng Yuan; Xiaohong Chen; Jing, Liu; Yijun Yu; Haiying Sun; Tingliang Zhou; Zhi Jin, Simplifying the Formal Verification of Safety Requirements in Zone Controllers through Problem Frames and Constraints based Projection, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, DOI: 10.1109/TITS.2018.2869633

92. Hongjie Fan; Zhiyi Ma; Dianhui Wang; Junfei Liu. Handling distributed XML queries over large XML data based on the MapReduce framework. Information SciencesVolume 453, July 2018, Pages 1–20.

93. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Feng Wang, Haoyi Xiong, Chao Chen, Qin Lv, Zhaopeng Qiu. Multi-Task Allocation in Mobile Crowd Sensing with Individual Task Quality Assurance. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2018.

94. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Sumi Helal. Energy Saving Techniques in Mobile Crowd Sensing: Current State and Future Opportunities. IEEE Communications Magazine (2018).

95. Yingkui Cao, Yanzhen Zou, Yuxiang Luo, Bing Xie, Junfeng Zhao. Toward accurate link between code and software documentation. SCIENCE CHINA Information Sciences. May 2018, Vol. 61, 050105:1–050105:15.

96. Youwei Zeng, Dan Wu, Ruiyang Gao, Tao Gu, Daqing Zhang.  FullBreathe: Full Human Respiration Detection Exploiting Complementarity of CSI Phase and Amplitude of WiFi Signals. IMWUT 2(3): 148:1-148.19 (2018)

97. Fusang Zhang, Daqing Zhang, Jie Xiong, Hao Wang, Kai Niu, Beihong Jin, Yuxiang Wang. From Fresnel Diffraction Model to Fine-grained Human Respiration Sensing with Commodity WiFi Devices. IMWUT 2(1): 53:1-53.23 (2018)

98. Xiang Li, Daqing Zhang, Jie Xiong, Yue Zhang, Shengjie Li, Yasha Wang, Hong Mei. Training-Free Human Vitality Monitoring Using Commodity Wi-Fi Devices. IMWUT 2(3): 121:1-121.25(2018)

99. Hong Mei, Yao Guo, "Toward Ubiquitous Operating Systems: A Software-Defined Perspective", IEEE Computer, Vol. 51, No. 1, pp. 50-56, January 2018.

100. Pengfei Yuan, Yao Guo, Lu Zhang, Xiangqun Chen, Hong Mei, "Building Application-Specific Operating Systems: A Profile-Guided Approach", Science in China, 2018.

101. Yongsheng Rao, Jingzhong Zhang, Yu Zou, Yanchun Sun, Xiangping Chen, Songhua Xu. An advanced operating environment for mathematics education resources. SCIENCE CHINA, Information Sciences, January 2018, Vol.61: 1-3.

102. Jiangtao Wang, Leye Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Linghe Kong. Task Allocation in Mobile Crowd Sensing: State of the Art and Future Opportunities. IEEE Internet of Things Journal, 2018.

103. Junming Ma, Bo An, Xiangqun Chen, Donggang Cao, DistGear: A Lightweight Event-driven Framework for Developing Distributed Applications, The 42nd IEEE International Conference on Computers Software and Applications (COMPSAC2018), Tokyo, Japan, Jul 23-27, 2018

104. Yan Li, Junming Ma, Bo An, Donggang Cao, BDViewer - A Web-Based Big Data Processing and Visualization Tool, The 42nd IEEE International Conference on Computers Software and Applications (COMPSAC2018), Tokyo, Japan, Jul 23-27, 2018

105. Junming Ma, Bo An, Donggang Cao and Xiangqun Chen, Comparing Container-based Microservices and Workspace as a Service: Which One to Choose?, The 9th International Workshop on Joint Cloud Computing (JCC2018), Bamberg, Germany, Mar 26-29, 2018, pp. 240-245

106. Ming Wen, Junjie Chen, Rongxin Wu, Dan Hao, Shing-Chi Cheung:Context-aware patch generation for better automated program repair. ICSE 2018: 1-11

107. Mengwei Xu, Xuanzhe Liu, Yunxin Liu, Felix Xiaozhu Lin. DeepCache: Principled Cache for Mobile Deep Learning. Proceedings of the 24th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom 2018) , New Delhi, India, Oct 29-Nov 2, 2018.

108. Xuanzhe Liu, Yun Ma, Felix Xiaozhu Lin. Rethinking Resource Management in Mobile Web: Measurement, Deployment, and Runtime. Proceedings of the 38th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2018), July 2 – 5, 2018, Vienna, Austria.

109. Zhenpeng Chen, Xuan Lu, Wei Ai, Huoran Li, Qiaozhu Mei, Xuanzhe Liu. Through a Gender Lens: Learning Usage Patterns of Emojis from Large-Scale Android Users. Proceedings of the Web Conference (WWW 2018), pp. 763-772, France, April 23-27, 2018.

110. Liwei Guo, Tiantu Xu, Mengwei Xu, Xuanzhe Liu, Felix Xiaozhu Lin. Power Sandbox: Rethinking OS Support for Power Awareness. Proceedings of the 13th European Conference on Computer Systems, pp. 1-15, Porto, Portugal, April 23rd-26th, 2018.

111. Yang Liu, Zhengyin Chen and Wenpin Jiao. A Multi-Goal Oriented Approach for Adaptation Rules Generation. 25th Asia-Pacific Software Engineering Conference, 4-7 December 2018, Nara, Japan.

112. Nianyu Li, Di Bai, Yiming Peng, Zhuoqun Yang and Wenpin Jiao. Verifying Stochastic Behaviors of Decentralized Self-Adaptive Systems: A Formal Modeling and Simulation Based Approach. The 2018 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security, 16 - 20 July 2018, Lisbon, Portugal pp.67-74.

113. Yang Liu, Di Bai, Wenpin Jiao. Generating Adaptation Rules of Software Systems: A Method Based on Genetic Algorithm. 10th International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2018), February 26-28, 2018, Macau, China

114. Xing Hu, Ge Li, Xin Xia, David Lo, Shuai Lu, Zhi Jin. Summarizing Source Code with Transferred API Knowledge, 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI-2018): 2269-2275

115. Puwei Wang, Xiaohe Liu, Jinchuan Chen, Ying Zhan, Zhi Jin: QoS-aware service composition using blockchain-based smart contracts, 2018 ACM/IEEE 40th International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE Companion Volume 2018): 296-297

116. Yuxia Zhang, Xin Tan, Minghui Zhou, Zhi Jin: Companies' domination in FLOSS development: an empirical study of OpenStack, 2018 ACM/IEEE 40th International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE Companion Volume 2018): 440-441

117. Xing Hu, Ge Li, Xin Xia, David Lo and Zhi Jin, Deep Code Comment Generation, Proceedings of ACM/IEEE International Conference on Program Comprehension (ICPC 2018): 200-210, May 27-28, 2018, Gothenburg, Sweden (ACM Distinguished Paper Award)

118. Zhao Meng, Lili Mou, Zhi Jin: Towards Neural Speaker Modeling in Multi-Party Conversation: The Task, Dataset, and Models, The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18): 8121-8122, 2018

119. Yanwei Bai; Zhiyi Ma. A Distributed System Monitoring Tool with Virtual Reality. CSAE2018

120. Jinyang Liu, Zhiyi Ma. Design of an API Recommendation System in Android Programming.ICCEE2018(http://www.iccee.org/) to be held in Tokyo, Japan on October 12-14, 2018.

121. Hongqiang Li, Zhiyi Ma, Hongjie Fan, Junfei Liu. An Efficient Approach based on Image Pixel and Semantic Features Towards Video Retrieval. 2nd International Conference on Imaging, Signal Processing and Communication2018,46-53

122. Hongjie Fan, Zhiyi Ma, Hongqiang Li, Dongsheng Wang, Junfei Liu. Enhanced Answer Selection in CQA using Multi-Dimensional Features Combination. Tsinghua Science and Technology, DOI: 10.26599/TST.2018.9010050, Online: 01 February 2018

123. Zhiyi Ma, Huihong He, Jinyang Liu and Xiao He. Analysis of the Evolution of the UML metamodel. MODELSWARD 2018, 356-363.

124. Zhiyi Ma, Jinyang Liu and Xiao He. An Approach to Modeling Microservice Solutions. Information Science and Applications 2018. ICISA 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 514. p533-p542,Springer, Singapore.

125. Zhiyi Ma, Xiaoxi Wang, Hongjnie Che, Jinyang Liu, Xiao He. A Metamodel For Sensor-Based Mobile Applications. 12th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2018), Almaty, Kazakhstan.

126. Jialun Shao, Yanchun Sun. A Recommendation Service for Programming Study Based on Stack Overflow. In Proceedings of IEEE SERVICES 2018, San Francisco, USA, July 2-7, 2018.    

127. Yuanduo He, Jialiang Pei, Xu Chu, Yasha Wang, Zhu Jin, and Guangju Peng. Characteristic Subspace Learning for Time Series Classification, The 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2018).

128. Yuanduo He, Chu Xu, Guangju Peng, Yasha Wang, Zhu Jin, and Xiaorong Wang. "Mining Rules from Real-Valued Time Series: A Relative Information-Gain-Based Approach." The 42nd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2018), pp. 388-397. IEEE, 2018.

129. Jingyue Gao, Yasha Wang, Xu Chu, Yuanduo He, and Ziqing Mao. Context-aware powerlet-based energy disaggregation. The 22nd Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2018), 236–247. Springer.

130. Yanzhen Zou, Chunyang Ling, Zeqi Lin, Bing Xie. Graph Embedding based Code Search in Software Project. The Tenth Asia-Pacific Symposium on Internetware, Beijing, China, September 16, 2018. (Best Paper Award)

131. Yanzhen Zou, Yingkui Cao, Bing Xie. An Exploratory Study on Codes in Heterogeneous Software Documents. The Tenth Asia-Pacific Symposium on Internetware, Beijing, China, September 16, 2018.

132. Ruru Yue, Zhe Gao, Na Meng, Yingfei Xiong, Xiaoyin Wang, David Morgenthaler. Automatic Clone Recommendation for Refactoring Based on the Present and the Past . ICSME'18: 34th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution, September 2018.

133. Jiajun Jiang, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Qing Gao, Xiangqun Chen. Shaping Program Repair Space with Existing Patches and Similar Code. ISSTA'18: International Symposium on Software Testing and Analysis, July 2018.

134. Shurui Zhou, Ştefan Stănciulescu, Olaf Leenich, Yingfei Xiong, Andrzej Wąsowski, Christian Kästner. Identifying Features in Forks. ICSE'18: 40th International Conference on Software Engineering, Gothenburg, Sweden, May 2018.

135. Yingfei Xiong, Bo Wang, Guirong Fu, Linfei Zang. Learning to Synthesize. GI'18: Genetic Improvment Workshop, May 2018.

136. Kai Niu, Fusang Zhang, Jie Xiong, Xiang Li, Enze Yi, Daqing Zhang. Boosting fine-grained activity sensing by embracing wireless multipath effects. CoNEXT 2018: International Conference on emerging Networking Experiments and Technologies

137. Shengjie Li, Xiang Li, Qin Lv, Guiyu Tian and Daqing Zhang. WiFit: Ubiquitous Bodyweight Exercise Monitoring with Commodity Wi-Fi Devices. The 15th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing

138. Yue Zhang, Xiang Li, Shengjie Li , Jie Xiong, Daqing Zhang. WiVit: A Long-Term Human Vitality Monitoring System using Commodity WiFi. UbiComp/ISWC Adjunct 2018

139. Qingying Chen and Minghui Zhou. 2018. A neural framework for retrieval and summarization of source code. In Proceedings of the 33rd ACM/IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2018). ACM, New York, NY, USA, pp826-831.

140. Feifei Tu, Jiaxin Zhu, Qimu Zheng, and Minghui Zhou. Be Careful of When: An Empirical Study on Time-Related Misuse of Issue Tracking Data. FSE’2018, pp307-318

141. Yulin Xu, Minghui Zhou. A multi-level dataset of Linux Kernel Patchwork. MSR 2018.

142. Hong Mei, Yao Guo, "Operating Systems for Internetware: Challenges and Future Directions", ICDCS 2018, Vienna, Austria, July 2018.

143. Feng Dong, Haoyu Wang, Li Li, Yao Guo, Tegawendé F. Bissyandé, Tianming Liu, Guoai Xu and Jacques Klein, "FraudDroid: Automated Ad Fraud Detection for Android Apps", FSE 2018, Lake Buena Vista, Florida, Nov 2018.

144. Yuanchun Li, Ziyue Yang, Yao Guo, Xiangqun Chen, Yuvraj Agarwal, and Jason Hong, Automated Extraction of Personal Knowledge from Smartphone Push Notifications, IEEE Big Data 2018, Dec 2018.

145. Yao Guo, Junming Ma, Wenjun Wu, Xiangqun Chen, "Inferring UI States of Mobile Applications through Power Side Channel Exploitation", SecureComm 2018, Singapore, August 2018.

146. Yao Guo, Yuanchun Li, Ziyue Yang, Xiangqun Chen,"What's inside your app?: Understanding Feature Redundancy in Mobile Apps", International Conference on Program Comprehension (ICPC 2018), Gothenburg, Sweden, May 2018, pp. 266-276.  

147. Haoyu Wang, Hao Li, Li Li, Yao Guo, Guoai Xu, "Why are Android Apps Removed From Google Play? A Large-scale Empirical Study",International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2018), Gothenburg, Sweden, May 2018, pp. 231-242.

148. Chengpeng Zhang, Haoyu Wang, Ran Wang, Yao Guo, Guoai Xu,"Re-checking App Behavior against App Description in the Context of Third-party Libraries",SEKE 2018, San Francisco, CA, July 2018.

149. Zeliang Kan, Haoyu Wang, Guoai Xu, Yao Guo, Xiangqun Chen,"Towards Light-weight Deep Learning Based Malware Detection",COMPSAC 2018, Tokyo, July 2018.

150. Pengfei Yuan, Yao Guo, Xiangqun Chen, Hong Mei,"Device-Specific Linux Kernel Optimization for Android Smartphones", IEEE MobileCloud 2018, Bamberg, Germany, March 2018, pp. 65-72.

151. Feng Dong, Haoyu Wang, Li Li, Yao Guo, Guoai Xu, Shaodong Zhang,  "How do Mobile Apps Violate the Behavioral Policy of Advertisement Libraries?",In Proc of the 19th Intl Workshop on Mobile Computing Systems & Applications (HotMobile'18), Tampe, AZ, USA, February 2018, pp. 75-80.

152. Lijun Yu, Dawei Zhang, Xiangqun Chen, and Alexander Hauptmann. Traffic Danger Recognition With Surveillance Cameras Without Training Data. The 15th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-based Surveillance (AVSS 2018).

153. Lijun Yu, Dawei Zhang, Xiangqun Chen, and Xing Xie. MOBA-Slice: A Time Slice Based Evaluation Framework of Relative Advantage between Teams in MOBA Games. The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018).

154. Yingfei Xiong, Xinyuan Liu, Muhan Zeng, Lu Zhang and Gang Huang, “Identifying Patch Correctness in Test-Based Program Repair,” Proceedings of 40th International Conference on Software Engineering (ICSE 2018), May 2018, pp. 789-799.

155. Junjie Chen, Wenxiang Hu, Lingming Zhang, Dan Hao, Sarfraz Khurshid, Lu Zhang, “Learning to Accelerate Symbolic Execution via Code Transformation,” Proceedings of 32th European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP 2018), 16-21 July 2018, pp. 6:1-6:27.

156. Yuhao Zhang, Yifan Chen, Shing-Chi Cheung, Yingfei Xiong, Lu Zhang, “An Empirical Study on TensorFlow Program Bugs,” Proceedings of International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2018), 16-21 July, 2018, pp. 129-140.

157. Junjie Chen, Yiling Lou, Lingming Zhang, Jianyi Zhou, Xiaoleng Wang, Dan Hao and Lu Zhang, “Optimizing Test Prioritization via Test Distribution Analysis,” Proceedings of 26th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), November 4-9, 2018, pp. 656-667.

158. Jie Zhang, Shi Han, Dan Hao, Lu Zhang and Dongmei Zhang, “Automated Refactoring of Nested-IF Formulae in Spreadsheets,” Proceedings of 26th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), Industry Track, November 4-9, 2018, pp. 833-838.

159. Xuanzhe Liu, Yun Ma, Meihua Yu, Yunxin Liu, Gang Huang, Hong Mei. i-Jacob: An Internetware-Oriented Approach to Optimizing Computation-Intensive Mobile Web Browsing. ACM Transactions on Internet Technology

160. Xuanzhe Liu, Mengwei Xu, TengTeng, Gang Huang, Hong Mei.MUIT: A Domain-Specific Language and its Middleware for Adaptive Mobile Web-based User Interfaces in WS-BPEL. IEEE Transactions on Services Computing

161. Yun Ma, Xuanzhe Liu, Yi Liu, Yunxin Liu, Gang Huang. A Tale of Two Fashions: An Empirical Study on the Performance of Native Apps and Web Apps on Android[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing

162. Wenpin Jiao, Yanchun Sun. A Values-driven Self-organization Mechanism for Automating Multi-Agent Coordination. Computational Intelligence.

163. Yongshen Rao, Jingzhong Zhang, Yu Zou, Yanchun Sun, Xiangping Chen. An Advanced Operating Environment for Mathematics Education Resources, SCIENCE CHINA Information Sciences.

164. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Sumi Helal. Energy Saving Techniques in Mobile Crowd Sensing: Current State and Future Opportunities. IEEE Communications Magazine

165. Donggang Cao, Bo An, Peichang Shi, Huaimin Wang, Providing Virtual Cloud for Special Purposes on Demand in Joint Cloud Computing Environment, JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 32(2):211-218, Mar 2017

166. Chao Chen, Daqing Zhang, Xiaojuan Ma, Bin Guo, Leye Wang, Yasha Wang, Edwin Hsing-Mean Sha: Crowddeliver: Planning City-Wide Package Delivery Paths Leveraging the Crowd of Taxis. IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems 18(6): 1478-1496 (2017)

167. Yao Guo, Chengke Wang, Xiangqun Chen, "Understanding Application-Battery Interactions on Smartphones: A Large-Scale Empirical Study", IEEE Access.

168. Gang Huang, Mengwei Xu, Felix Xiaozhu Lin, Yun Ma, Yunxin Liu, SaumayPushp, Xuanzhe Liu. ShuffleDog: Characterizing and Adapting User-Perceived Latency of Android App. IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 16, No.10, pp. 2913-2926, 2017.

169. Ze-Qi Lin, Bing Xie, Yanzhen Zou, Junfeng Zhao, Xuandong Li, Jun Wei, Hailong Sun, and Gang Yin. "Intelligent Development Environment and Software Knowledge Graph." Journal of Computer Science and Technology, 2017, 32 (2): 242-249

170. Xuanzhe Liu, Wei Ai, Huoran Li, Jian Tang, Gang Huang, Feng Feng, Qiaozhu Mei. Deriving User Preferences of Mobile Apps from their Management Activities. ACM Transactions on Information Systems, 39:1-39:32 (2017)

171. Zhiyi Ma. An Approach to Improving the Quality of Object-Oriented Models from Novice Modelers through Project. Frontiers of Computer Science, v.11, no.3, 2017 June, p.485(14)

172. Hao Wang, Daqing Zhang, Yasha Wang, Junyi Ma, Yuxiang Wang, Shengjie Li: RT-Fall: A Real-Time and Contactless Fall Detection System with Commodity WiFi Devices. IEEE Trans. Mob. Comput. 16(2): 511-526 (2017)

173. Haoyu Wang, Yuanchun Li, Yao Guo, Yuvraj Agarwal, Jason Hong, "Understanding the Purpose of Permission Use in Mobile Apps", ACM Transactions on Information Systems (TOIS).

174. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Leye Wang, Yuanduo He (2017). GP-selector: a generic participant selection framework for mobile crowdsourcing systems. World Wide Web, 1-24.

175. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Leye Wang, Chao Chen, Jae Woong Lee, Yuanduo He: Real-time and generic queue time estimation based on mobile crowdsensing. Frontiers of Computer Science 11(1): 49-60 (2017)

176. Dan Wu, Daqing Zhang, Chenren Xu, Hao Wang, Xiang Li: Device-Free WiFi Human Sensing: From Pattern-Based to Model-Based Approaches. IEEE Communications Magazine 55(10): 91-97 (2017)

177. Haoyi Xiong, Daqing Zhang, Zhishan Guo, Guanling Chen, Laura E. Barnes: Near-Optimal Incentive Allocation for Piggyback Crowdsensing. IEEE Communications Magazine 55(6): 120-125 (2017)

178. Daqing Zhang, Hao Wang, Dan Wu: Toward Centimeter-Scale Human Activity Sensing with Wi-Fi Signals. IEEE Computer 50(1): 48-57 (2017)

179. Xiaofeng Zhu, Zhi Jin, Rongrong Ji: Learning high-dimensional multimedia data. Multimedia Syst. 23(3): 281-283 (2017)

180. Wei Ai, Xuan Lu, Xuanzhe Liu, Gang Huang, Ning Wang, Qiaozhu Mei. Untangling Emoji Popularity through Semantic Embeddings. Proceedings of the the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM 2017), pp. 2-11, May 15-18, 2017.

181. Bo An, Xudong Shan, Zhicheng Cui, Chun Cao and Donggang Cao, Workspace as a Service: an Online Working Environment for Private Cloud, 2017 IEEE Symposium on Service-Oriented System Engineering (SOSE), San Francisco, 2017, pp. 19-27. DOI:10.1109/SOSE.2017.11

182. Bo An, Junming Ma, Donggang Cao, Gang Huang, Towards Efficient Resource Management in Virtual Clouds, The 8th International Workshop on Joint Cloud Computing (JCC2017), Atlanta, USA, Jun 5-8, 2017

183. Yingkui Cao, Yanzhen Zou, Yuxiang Luo, Bing Xie and Junfeng Zhao. "Refining Traceability Links between Code and Software Documents" In Proceedings of the 9th Asia-Pacific Symposium on Internetware. ACM, 2017:1-10.

184. Junjie Chen, Yanwei Bai, Dan Hao, Lingming Zhang, Lu Zhang, and Bing Xie, How do Assertions Impact Coverage-based Test-Suite Reduction?  International Conference on Software Testing, Verification and Validation, Short Paper, March 13-18, 2017, Tokyo, Japan.

185. Junjie Chen, Yanwei Bai, Dan Hao, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Bing Xie. Learning to Prioritize Test Programs for Compiler Testing. ICSE'17: 39th International Conference on Software Engineering, Buenos Aires, Argentina, May 2017.

186. Xiaohong Chen, Ling Yin, Yijun Yu, Zhi Jin:Transforming Timing Requirements into CCSL Constraints to Verify Cyber-Physical Systems. ICFEM 2017: 54-70

187. Yunchuan Chen, Ge Li and Zhi Jin, Learning Sparse Overcomplete Word Vectors without Intermediate Dense Representations, The 10th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM), Melbourne, Australia, August,19-20, 2017.

188. Yufeng Cheng, Meng Wang, Yingfei Xiong, Zhengkai Wu, Yiming Wu, Lu Zhang. Un-preprocessing: Extended CPP that works with your tools. Internetware'17: 9th Asia-Pacific Symposium on Internetware, Shanghai, China, pages 21-30, September 2017.

189. Hongjie Fan, Zhiyi Ma, Hongqiang Li, Junfei Liu. Enhanced Answer Selection in CQA using Multi-Dimensional Features CombinationCCF BigData 2017

190. Ruiyang Gao, Hao Wang, Dan Wu, Kai Niu, Enze Yi, Daqing Zhang: A model based decimeter-scale device-free localization system using COTS wi-fi devices. UbiComp/ISWC Adjunct 2017: 241-244

191. Yao Guo, Wenjun Wang, Xiangqun Chen, "FreeNavi: Landmark-based Mapless Indoor Navigation based on WiFi Fingerprints", VTC-Spring 2017, Sydney, Australia.

192. Yao Guo, Mengxin Liu, Xiangqun Chen, "Looxy: Web Access Optimization for Mobile Applications with a Local Proxy", VTC-Spring 2017, Sydney, Australia.

193. Yao Guo, Junlin Lu, Yifeng Chen, Ming Zhang, and Wenxin Li. "Hybrid small class teaching: dividing and conquering large computer systems classes". In Proceedings of the ACM Turing 50th Celebration Conference – China

194. Shengjie Li, Xiang Li, Kai Niu, Hao Wang, Yue Zhang, Daqing Zhang:AR-Alarm: An Adaptive and Robust Intrusion Detection System Leveraging CSI from Commodity Wi-Fi. ICOST 2017: 211-223

195. Wenhao Huang, Ge Li and Zhi Jin, Improved Knowledge Base Completion by the Path-Augmented TransR Model, The 10th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM), Melbourne, Australia, August,19-20, 2017.

196. Yuan Huang, Qiaoyang Zheng, Xiangping Chen, Yingfei Xiong, Zhiyong Liu, Xiaonan Luo. Mining Version Control System for Automatically Generating Commit Comment. ESEM'17: 11th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, Toronto, Canada, August 2017.

197. Wenpeng Li, Yingkui Ca, Junfeng Zhao, Yanzhen Zou, Bing Xie, Toward Summary Extraction Method for Functional Topic, IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion. p.16-23, 2017

198. Xiang Li, Daqing Zhang, Qin Lv, Jie Xiong, Shengjie Li, Yue Zhang, Hong Mei:IndoTrack: Device-Free Indoor Human Tracking with Commodity Wi-Fi. IMWUT 1(3): 72:1-72:22 (2017)

199. Yuanchun Li, Fanglin Chen, Toby Jia-jun Li, Yao Guo, Gang Huang, Matthew Fredrikson, Yuvraj Agarwal, Jason Hong, "PrivacyStreams: Enabling Transparency in Personal Data Processing for Mobile Apps" UbiComp 2017.

200. Yuanchun Li, Baoxiong Jia, Yao Guo, Xiangqun Chen, "Minging User Reviews for Mobile App Comparison", UbiComp 2017.

201. Yuanchun Li, Ziyue Yang, Yao Guo, and Xiangqun Chen. 2017. "DroidBot: a lightweight UI-guided test input generator for Android". In Proceedings of the 39th International Conference on Software Engineering (ICSE'17) Demonstration. Buenos Aires, Argentina, pp.23-26.

202. Lin, Zeqi, Junfeng Zhao, Yanzhen Zou and Bing Xie. "Document Distance Estimation via Code Graph Embedding" In Proceedings of the 9th Asia-Pacific Symposium on Internetware. ACM, 2017:1-10.

203. Zeqi Lin, Yanzhen Zou, Junfeng Zhao and Bing Xie. "Improving Software Text Retrieval using Conceptual Knowledge in Source Code" In 2017 32th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2017. pp.123~133.

204. Yangyang Lu, Ge Li, Zelong Zhao, Lingfeng Wen and Zhi Jin, Learning To Infer API Mappings From API Documents, The 10th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM), Melbourne, Australia, August,19-20, 2017.

205. Zhiyi Ma. An Approach to Pruning Metamodels like UML. Proceedings of the 5th International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development (MODELSWARD 2017), pages 409-417

206. Zhao Meng, Lili Mou, Zhi Jin: Hierarchical RNN with Static Sentence-Level Attention for Text-Based Speaker Change Detection. CIKM 2017: 2203-2206

207. Lili Mou, Zhengdong Lu, Hang Li, Zhi Jin: Coupling Distributed and Symbolic Execution for Natural Language Queries. ICML 2017: 2518-2526

208. Sheng Shen, Xuan Lu, Ziniu Hu, Xuanzhe Liu. In Proceedings of the Ninth Asia-Pacific Symposium on Internetware, Shanghai, China, September 23, 2017 (Internetware’17).

209. Yanchun Sun, Chao Xin. Using Coursera Clickstream Data to Improve Online Education for Software Engineering. In proceedings of ACM TUR-C '17, Shanghai, China, May 12-14, 2017.

210. Hao Tang, Di Wang, Yingfei Xiong, Lingming Zhang, Xiaoyin Wang, Lu Zhang. Conditional Dyck-CFL Reachability Analysis for Complete and Efficient Library Summarization. ESOP'17: 26th European Symposium on Programming, Uppsala, Sweden, April 2017.

211. Bo Wang, Yingfei Xiong, Yangqingwei Shi, Lu Zhang, Dan Hao. Faster Mutation Analysis via Equivalence Modulo States. ISSTA'17: International Symposium on Software Testing and Analysis, Santa Barbara, CA, USA, pages 295-306, July 2017.

212. Chengke Wang, Yao Guo, Peng Shen, Xiangqun Chen, "E-Spector: Online Energy Inspection for Android Applications", ISLPED 2017.

213. Chunhui Wang, Wei Zhang, Haiyan Zhao, Zhi Jin. Eliciting Activity Requirements from Crowd Using Genetic Algorithm. Asia Pacific Requirements Engineering Symposium (APRES), 2017. (Best Paper Award)

214. Haoyu Wang, Zhe Liu, Yao Guo, Xiangqun Chen, Miao Zhang, Guoai Xu, and Jason Hong. 2017. "An Explorative Study of the Mobile App Ecosystem from App Developers' Perspective". In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web (WWW '17). Perth, Australia, pp.163-172.

215. Haoyu Wang and Yao Guo. "Understanding third-party libraries in mobile app analysis". In Proceedings of the 39th International Conference on Software Engineering (ICSE '17), Technical Briefing. Buenos Aires, Argentina, pp. 515-516.

216. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Feng Wang, Yuanduo He,Liantao Ma: PSAllocator: Multi-Task Allocation for Participatory Sensing with Sensing Capability Constraints. The 20th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW 2017); 02/2017, Portland, USA.

217. Leye Wang, Dingqi Yang, Xiao Han, Tianben Wang, Daqing Zhang, Xiaojuan Ma:Location Privacy-Preserving Task Allocation for Mobile Crowdsensing with Differential Geo-Obfuscation. WWW 2017: 627-636

218. Jiu Wen, Yanchun Sun. A Map-Matching Service Designed for Courier Trajectories. In Proceedings of the 24th IEEE ICWS 2017, Hawaii, USA, June 25-30, 2017.

219. Yingfei Xiong, Jie Wang, Runfa Yan, Jiachen Zhang, Shi Han, Gang Huang, Lu Zhang. Precise Condition Synthesis for Program Repair. ICSE'17: 39th International Conference on Software Engineering, Buenos Aires, Argentina, May 2017.

220. Mengwei Xu, Yun Ma, Xuanzhe Liu*, Felix Xiaozhu Lin and Yunxin Liu. AppHolmes: Detecting and Characterizing App Collusion among Third-Party Android Markets. Proceedings of the 26th International World Wide Web Conference (WWW 2017), pp. 143-152, April 3-7, 2017.

221. Kai Yang, Xiang Li, Haifeng Liu, Jing Mei, Guo Tong Xie, Junfeng Zhao, Bing Xie, Fei Wang: TaGiTeD: Predictive Task Guided Tensor Decomposition for Representation Learning from Electronic Health Records. AAAI 2017: 2824-2830

222. Tianqi Zhao, Wei Zhang, Haiyan Zhao, Zhi JinReinforcement Learning-based Framework for the Generation and Evolution of Adaptation Rules; 14th IEEE International Conference on Autonomic Computing. July 17-21, 2017, Columbus, Ohio, USA.

223. Minghui Zhou, Qingying Chen, Audris Mockus, and Fengguang Wu. 2017. On the scalability of Linux kernel maintainers' work. In Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2017). ACM, New York, NY, USA, 27-37.

224. Xiaohui Zhou, Xinyue Zhang, Wenpin Jiao. Evaluating Software Evolution Based on Pattern Mining, The 9th Asia-Pacific Symposium on Internetware. Shanghai, September 23, 2017:1-6.

225. Yujian Zhu, Junming Ma, Bo An, Donggang Cao, Monitoring and Billing of a Lightweight Cloud System Based on Linux Container, The 8th International Workshop on Joint Cloud Computing (JCC2017), Atlanta, USA, Jun 5-8, 2017

226. Zixiao Zhu, Chenyan Hua, Yanzhen Zou, Bing Xie and Junfeng Zhao. "Automatically Generating Task-Oriented API Learning Guide" In Proceedings of the 9th Asia-Pacific Symposium on Internetware. ACM, 2017:1-10.

227. Gang Li,Yong Ge,Zili Zhang,Zhi Jin, Michael Blumenstein:Knowledge Science, Engineering and Management - 10th International Conference, KSEM 2017, Melbourne, VIC, Australia, August 19-20, 2017, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 10412

228. Yuxuan Liu, Ge Li, and Zhi Jin, Call Graph Based Android Malware Detection with CNN, The 16th National Software Application Conference in China (NASAC 2017),English paper track, Nov. 3-5, China.

229. Yangyang Lu, Zelong Zhao, Ge Li, and Zhi Jin, Learning To Generate Comments For API-based Code Snip, The 16th National Software Application Conference in China (NASAC 2017),English paper track, Nov. 3-5, China

230. Chao Chen, Daqing Zhang, Xiaojuan Ma, Bin Guo, Leye Wang, Yasha Wang and Edwin Sha. CrowdDeliver: Planning City-wide Package Delivery Paths Leveraging the Crowds of Taxis. In: IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS), 2016.  

231. Chao Chen, Xia Chen, Zhu Wang, Yasha Wang and Daqing Zhang. ScenicPlanner: Planning Scenic Travel Routes Leveraging Heterogeneous User-generated Digital Footprints. In: Frontiers of Computer Science (FCS), 2016.

232. Xiaohong Chen, Zhi Jin: Capturing Requirements from Expected Interactions Between Software and Its Interactive Environment: An Ontology Based Approach. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 26(1): 15-40, 2016

233. Zuohua Ding, Mingyue Jiang, Haibo Chen, Zhi Jin, Mengchu Zhou: Petri net based test case generation for evolved specification. SCIENCE CHINA Information Sciences 59(8): 080105:1-080105:25, 2016

234. Dan Hao, Lu Zhang, Hong Mei. Test-case prioritization: achievements and challenges. Frontiers of Computer Science, 2016, 10(5): 769-777

235. Xiao He, Tian Zhang, Chang-Jun Hua, Zhiyi Ma, Weizhong Shao.An MDE Performance Testing Framework Based on Random Model Generation. Journal of Systems and Software, Volume 121, November 2016, Pages 247–264

236. Wenpin Jiao, Yanchun Sun. Self-adaptation of multi-agent systems in dynamic environments based on experience exchanges, Journal of Systems and Software, Volume 122, December 2016, Pages 165–179.

237. Leye Wang, Daqing Zhang, Yasha Wang, Chao Chen, Xiao Han:Sparse mobile crowdsensing: challenges and opportunities. IEEE Communications Magazine 54(7): 161-167 (2016)

238. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Haoyi Xiong, Leye Wang, Helal Sumi, Yuanduo He, Feng Wang: Fine-Grained Multi-Task Allocation for Participatory Sensing with a Shared Budget. IEEE Internet of Things Journal, 09/2016; PP(99). DOI:10.1109/JIOT.2016.2608141

239. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Leye Wang, Chao Chen, Jae Woong Lee, Yuanduo He: Real-Time and Generic Queue Time Estimation based on Mobile Crowdsensing. Frontiers of Computer Science (electronic) 08/2016

240. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Yafei Wang: CAPFF: A Context-Aware Assistant for Paper Form Filling. IEEE Transactions on Human-Machine Systems 07/2016;  DOI:10.1109/THMS.2016.2586487

241. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Sumi Helal, Daqing Zhang: A Context- Driven Worker Selection Framework for Crowd-Sensing. International Journal of Distributed Sensor Networks 03/2016; 2016(3).

242. Qiang Wei, Zhi Jin, Lixing Li, Ge Li: Lightweight semantic service modelling for IoT: an environment-based approach. International Journal of Embedded Systems 8(2/3): 164-173, 2016

243. Minghui Zhou, Audris Mockus, Xiujuan Ma, Lu Zhang, and Hong Mei, “Inflow and Retention in OSS Communities with Commercial Involvement: A Case Study of Three Hybrids,” ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Vol. 25, No. 2, April 2016, Article 13.

244. Lixia Bao, Kai Yang,YiBo Wang, Junfeng Zhao, A Novel Pavement Performance Prediction Framework in Smart City Based on Tensor Decomposition, The First International Workshop in Crowd Intelligence for Smart Cities: Technology and Applications(CICS2016)

245. Junjie Chen, YanweiBai, Dan Hao, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Lu Zhang, Bing Xie, A Text-Vector Based Approach to Test Case Prioritization, the International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST 2016), April 10-15, 2016, Chicago, IL, USA.

246. Junjie Chen, Wenxiang Hu, Dan Hao, Yingfei Xiong, Hongyu Zhang, Lu Zhang, Bing Xie. An Empirical Comparison of Compiler Testing Techniques. ICSE'16: 38th International Conference on Software Engineering, May 2016.

247. Junjie Chen, Yanwei Bai, Dan Hao, Lingming Zhang, Lu Zhang, Bing Xie and Hong Mei, “Supporting Oracle Construction via Static Analysis,” Proceedings of the 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2016), 3-7 September, 2016, pp.178-189.

248. Yunchuan Chen, Lili Mou, Yan Xu, Ge Li, Zhi Jin, Compressing Neural Language Models by Sparse Word Representations, Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2016), Berlin, Germany, August 7-12, 2016. PP.226-236.

249. Yufeng Cheng, Meng Wang, Yingfei Xiong, Dan Hao, Lu Zhang. Empirical Evaluation of Test Coverage for Functional Programs. ICST'16: IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation, April 2016.

250. Hongjie Fan, Han Yang,Zhiyi Ma,Junfei Liu.TwigStack-MR: An Approach to Distributed XML Twig Query using MapReduce. BigData2016.

251. Yi Jiang, Shijun Wang, Kai Fu, Wei Zhang, Haiyan Zhao. A Collaborative ConceptualModeling Tool Based on Stigmergy Mechanism. The Eighth Asia-Pacific Symposium on Internetware, 2016.

252. Yi Jiang, Shijun Wang, Kai Fu, Wei Zhang, Haiyan Zhao. SCCMT: A Stigmergy-based Collaborative Conceptual Modeling Tool. 24th International Requirements Engineering Conference, 2016.

253. Xiang Li, Shengjie Li, Daqing Zhang, Jie Xiong, Yasha Wang, Hong Mei:Dynamic-MUSIC: accurate device-free indoor localization. UbiComp 2016: 196-207, September 12-16, 2016, Heidelberg, Germany.

254. Huoran Li, Wei Ai, Xuanzhe Liu, Jian Tang, Gang Huang, Feng Feng, Qiaozhu Mei. Voting with Their Feet: Inferring User Preferences from App Management Activities. Proceedings of 25th International World Wide Web Conference, (WWW 2016), pp 1351-1361, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016.

255. Xiang Li, Shengjie Li, Daqing Zhang, Jie Xiong, Yasha Wang, Hong Mei:Dynamic-MUSIC: accurate device-free indoor localization. UbiComp 2016: 196-207, September 12-16, 2016, Heidelberg, Germany.

256. Yuanchun Li, Yao Guo, Xiangqun Chen, "PERUIM: Understanding Mobile Application Privacy With Permission-UI Mapping", UbiComp 2016.

257. Minxing Liu, Haoyu Wang, Yao Guo, Jason Hong; "Identifying and Analyzing the Privacy of Apps for Kids"; In HotMobile 2016 - Proceedings of the 17th ACM International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications, St. Augustine, FL; Feb 2016.  

258. Yang Liu, Wei Zhang, Wenpin Jiao. A Generative Genetic Algorithm for Evolving Adaptation Rules of Software Systems. The Eighth Asia-Pacific Symposium on Internetware, 2016.

259. Yi Liu, Yun Ma, Xuanzhe Liu, Gang Huang. Can HTTP/2 Really Help Web Performance on Smartphones? SCC 2016: 219-226

260. Xuan Lu, Wei Ai, Xuanzhe Liu, Qian Li, Qiaozhu Mei, Gang Huang, Ning Wang. Learning from the Ubiquitous Language: An Empirical Study of Emoji Services Usage of Android Users. Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, (UbiComp 2016), pp. 770-780, Heidelberg, Germany, Sep. 12-16 2016.

261. Yafeng Lu, Yiling Lou, Shiyang Chen, Lingming Zhang, Dan Hao, Yangfan Zhou and Lu Zhang, “How Does Regression Test Prioritization Perform in Real-World Software Evolution?” Proceedings of 38th International Conference on Software Engineering (ICSE 2016), 18-20 May 2016, pp. 535-546.

262. Yangyang Lu, Ge Li, Rui Miao and Zhi Jin, Learning Embeddings Of API Tokens To Facilitate Deep Learning Based Program Processing, Proceedings of 9th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM 2016), Passau, Germany, October 4-8, 2016, LNAI 9983, pp. 527–539.

263. Junyi Ma, Yuxiang Wang, Hao Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang:When can we detect human respiration with commodity wifi devices? UbiComp Adjunct 2016: 325-328, September 12-16, 2016, Heidelberg, Germany.

264. Junyi Ma, Hao Wang, Daqing Zhang, Yuxiang Wang, Yasha Wang: A Survey on Wi-Fi based Contactless Activity Recognition, Workshop of CISC, International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing, 2016, France.

265. Ziang Ma, Haoyu Wang, Yao Guo and Xiangqun Chen, "LibRadar: Detecting Third-party Libraries in Android Apps", ICSE 2016 (Demo Track), Austin, TX. May 2016.

266. Zhiyi Ma. An Approach to Pruning Metamodels like UML. 2016 IEEE 40th Annual Computer Software and Applications Conference.

267. Zhiyi Ma, Xiao He. A Model-Driven Approach for Model Transformations. Proceedings of 2016 SAI Computing Conference, 13-15 July, 2016, 1199-1205.

268. JingkeMeng, Zibin Zheng, Guanhong Tao, Xuanzhe Liu. User-Specific Rating Prediction for Mobile Applications via Weight-Based Matrix Factorization. ICWS 2016: 728-731

269. Zhao Meng, Lili Mou, Ge Li and Zhi Jin, Context-Aware Tree-Based Convolutional Neural Networks for Natural Language Inference, Proceedings of 9th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM 2016), Passau, Germany, October 4-8, 2016, LNAI 9983, pp. 515–526.

270. Lili Mou, Rui Men, Ge Li, Yan Xu, Lu Zhang, Rui Yan, Zhi Jin, Natural Language Inference by Tree-Based Convolution and Heuristic Matching, Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2016), Berlin, Germany, August 7-12, 2016. PP.130-137.

271. Lili Mou, Ge Li, Lu Zhang, Tao Wang, Zhi Jin, "Convolutional Neural Networks over Tree Structures for Programming Language Processing." Proceedings of 2016 AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2016)Phoenix, USA, January 12-18, 2016.

272. Lili Mou, Ran Jia, Yan Xu, Ge Li, Lu Zhang and Zhi Jin, “Distilling Word Embeddings: An Encoding Approach,” Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2016), Oct 24-26, 2016, pp. 1977-1980. (Short Paper)

273. Lili Mou, Zhao Meng, Rui Yan, Ge Li, Yan Xu, Lu Zhang and Zhi Jin, "How Transferable are Neural Networks in NLP Applications?" Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2016), 1-5November 2016.

274. Lili Mou, Yiping Song, Rui Yan, Ge Li, Lu Zhang, Zhi Jin. “Sequence to backward and forward sequences: A content-introducing approach to generative short-text conversation,” Proceedings of the 26th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2016), December 11-16, 2016.

275. Yanchun Sun, Kui Wei, ZijianQiao, Jiu Wen, Tianyuan Jiang. A Personalized Service for Scheduling Express Delivery Using Courier Trajectories. In Proceedings of the 23rd IEEE International Conference on Web Services, San Francisco, USA, June 27 - July 2, 2016.

276. Yanchun Sun, Zijian Qiao, Dejian Chen, Chao Xin, Wenpin Jiao. An Approach to Using Existing Online Education Tools to Support Practical Education on MOOCs.In Proceedings of the 40th IEEE Computer Society International Conference on Computers, Software & Applications, Atlanta, Georgia, USA, June 10-14, 2016.

277. Zihao Tang, Yao Guo, Xiangqun Chen, "Self-adaptive Step Counting on Smartphones under Unrestricted Stepping Modes", COMPSAC 2016, Atlanta, GA. June 2016.

278. Chengke Wang, Yao Guo, Yunnan Xu, Peng Shen, Xiangqun Chen, "Standby Energy Analysis and Optimization for Smartphones", MobileCloud 2016, Oxford, UK. March 2016.

279. Hao Wang, Daqing Zhang, Junyi Ma, Yasha Wang, Yuxiang Wang, Dan Wu, Tao Gu, Bing Xie:Human respiration detection with commodity wifi devices: do user location and body orientation matter? UbiComp 2016: 25-36, September 12-16, 2016, Heidelberg, Germany.

280. Ran Wang, Daming Zou, Xinrui He, Yingfei Xiong, Lu Zhang, Gang Huang. Detecting and Fixing Precision-Specific Operations for Measuring Floating-Point Errors. FSE'16: 24th ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations of Software Engineering, November 2016.

281. Dan Wu, Daqing Zhang, Chenren Xu, Yasha Wang, Hao Wang: WiDir: walking direction estimation using wireless signals. UbiComp 2016: 351-362

282. Yan Xu, Ran Jia, Lili Mou, Ge Li, Yunchuan Chen, Yangyang Lu and Zhi Jin, Exploring Deep Recurrent Neural Networks for Relation Classification with Data Augmentation, Proceedings of the 26th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2016), Osaka, Japan, December 11-16, 2016.

283. Kai Yang, Jing Wang, LixiaBao, Mei Ding, Jiangtao Wang, Yasha Wang: Towards Future Situation-Awareness: A Conceptual Middleware Framework for Opportunistic Situation Identification. The 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWIM2016); 11/2016

284. Jie Zhang, Ziyi Wang, Lingming Zhang, Dan Hao, Lei Zang, Shiyang Cheng, Lu Zhang, “Predictive Mutation Testing,”Proceedings of International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2016), 18-20 July, 2016, pp. 342-353.

285. Jie Zhang, Yiling Lou, Lingming Zhang, Dan Hao, Lu Zhang and Hong Mei “Isomorphic Regression Testing: Executing Uncovered Branches without Test Augmentation,” Proceedings of the 24th ACM SIGSOFT Symposium on Foundations of Software Engineering (FSE-24), November, 2016, pp. 883-894.

286. Lingxiao Zhang, Xiang Li, Heifeng Liu, Jing Mei, Gang Hu, Junfeng Zhao, Yanzhen Zou, Bing Xie and Guotong Xie, Probabilistic-Mismatch AnomalyDetection: Do one’s Medications Match with the Diagnoses? IEEEInternational Conference on Data Mining (ICDM), 2016.

287. Zhang, L., Zhao, J., Wang, Y. and Xie, B., Mining Patterns of Disease Progression: A Topic-Model-Based Approach, Proceedings of MIE2016 at HEC2016 (Studies in health technology and informatics 228), p.354, 2016

288. Jiaxin Zhu, Minghui Zhou, Audris Mockus. Effectiveness of Code Contribution: from Patch-Based to Pull-Request-Based Tools. FSE 2016, Nov 2016.

289. Jiaxin Zhu, Minghui Zhou, Hong Mei. Multi-extract and Multi-level Dataset of Mozilla Issue Tracking History. MSR 2016. May 13-14, 2016. Austin Texas

290. Wei Shao,Xiaoning Wang and Wenpin Jiao. A Developer Recommendation Framework in Software Crowdsourcing Development, NASAC’16, Kunming, 2016.11.

291. Xiaohong Chen and Zhi Jin, Capturing Requirements from Expected Interactions Between Software and Its Interactive Environment: An Ontology Based Approach. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2015

292. M. Brian Blake, Iman Saleh, Yi Wei, Ian D. Schlesinger, Alexander Yale-Loehr, Xuanzhe Liu: Shared service recommendations from requirement specifications: A hybrid syntactic and semantic toolkit. Information & Software Technology 57: 392-404 (2015)

293. Chao Chen; Daqing Zhang; Bin Guo; Xiaojuan Ma; Gang Pan; Zhaohui Wu, TripPlanner: Personalized Trip Planning Leveraging Heterogeneous Crowdsourced Digital Footprints, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 16(3): 1259-1273 (2015)

294. Gang Huang, Yun Ma, Xuanzhe Liu, Yuchong Luo, Xuan Lu, M. Brian Blake:Model-Based Automated Navigation and Composition of Complex Service Mashups. IEEE T. Services Computing 8(3): 494-506 (2015)

295. Xuanzhe Liu, Yun Ma, Gang Huang, Junfeng Zhao, Hong Mei, Yunxin Liu:Data-Driven Composition for Service-Oriented Situational Web Applications. IEEE T. Services Computing 8(1): 2-16, 2015.

296. Yingfei Xiong, Hansheng Zhang, Arnaud Hubaux, Steven She, Jie Wang, Krzysztof Czarnecki. Range Fixes: Interactive Error Resolution for Software Configuration. IEEE Transactions on Software Engineering, Volume 41, Issue 6, pages 603-619, June 2015.

297. Jie Zhang, Xiaoyin Wang, Dan Hao, Bing Xie, Lu Zhang, Hong Mei, A Survey on Bug-Report Analysis, Science China, Information Sciences, 58(2):1-24, 2015.

298. Wei Zhang, Haiyan Zhao, Yi Jiang and Zhi Jin, Stigmergy-Based Construction of Internetware Artifacts, IEEE Software, 32(1): 58-66, 2015

299. Zhou, M.; Mockus, A., "Who Will Stay in the FLOSS Community? Modeling Participant’s Initial Behavior," IEEE Transactions on Software Engineering, vol.41, no.1, pp.82-99, Jan. 1 2015.

300. Bo An, Xiaodong Zhang, Mauricio Tsugawa, Ying Zhang, Chun Chao, Gang Huang, Jose Fortes, Towards a Model-defined Cloud-of-Clouds, IEEE International Conference on Collaboration and Internet Computing, 2015

301. Huaqian Cai, Ying Zhang, ZhiJin, Xuanzhe Liu, Gang Huang, DelayDroid: Reducing Tail-Time Energy by Refactoring Android Apps, Internetware 2015

302. Longbiao Chen, Daqing Zhang, Gang Pan, Xiaojuan Ma, Dingqi Yang, Kostadin Kushlev, Wangsheng Zhang, Shijian Li:Bike sharing station placement leveraging heterogeneous urban open data. UbiComp 2015: 571-575

303. Kai Fu, Shijun Wang, Haiyan Zhao and Wei Zhang, A Recommendation Algorithm for Collaborative Conceptual Modeling Based on Co-occurrence Graph. Second Asia Pacific Requirements Engineering Symposium(APRES), October 19-20, 2015, Wuhan, China.

304. Qing Gao, Yingfei Xiong, Yaqing Mi, Lu Zhang, Weikun Yang, Zhaoping Zhou, Bing Xie, Hong Mei. Safe Memory-Leak Fixing for C Programs. ICSE'15: 37th International Conference on Software Engineering, May 2015.

305. Qing Gao, Hansheng Zhang, Jie Wang, Yingfei Xiong, Lu Zhang, Hong Mei. Fixing Recurring Crash Bugs via Analyzing Q&A Sites. ASE'15: 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, November 2015.

306. Yi Jiang, Wei Zhang, Haiyan Zhao. An Entropy-based Approach to the Crowd Entity Resolution.The Seventh Asia-Pacific Symposium on Internetware, WuHan, China, November 6, 2015.

307. Yi Jiang, Wei Zhang, Haiyan Zhao.An Entropy-based Approach to the Crowd Entity Resolution.The 7th Asia-Pacific Symposium on Internetware, 2015.

308. Lianghuan Kang, Hanglong Zhan, Donggang Cao, Expressing and Composing Actors for Deterministic and Scalable Programming in Cloud, iVCE 2015 andSOSE 2015, 2015

309. Huoran Li, Xuanzhe Liu, Wei Ai, Qiaozhu Mei, Feng Feng:A Descriptive Analysis of a Large-Scale Collection of App Management Activities. WWW (Companion Volume) 2015: 61-62

310. Xiang Li, Zhiyi Ma, Hongjie Chen. QODM: A Query-Oriented Data Modeling Approach for NoSQL Databases. The 2014 3rd International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies, 8-9, November, 2014, Taiyuan, China.

311. Yuanchun Li, Yao Guo, Junjun Kong, Xiangqun Chen, "Fixing Sensor-Related Energy Bugs through Automated Sensing Policy Instrumentation", ACM/IEEE ISLPED 2015, Rome, Italy.

312. Jinkun Lin, ChuanLuo, ShaoweiCai, Kaile Su, Dan Hao, Lu Zhang, An Efficient Two-Mode Meta-Heuristic Algorithm for Combinatorial Test Generation, the 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2015), November, 2015.

313. Lin Z, Zhao J, Xie B. Agraphdatabasebasedcrowdsourcinginfrastructureformodellingand searching code structure, Proceedingsofthe 6th Asia-Pacific Symposium onInternetware. ACM,2015: 15-24.

314. Yi Liu, Xuanzhe Liu, Yun Ma, Yunxin Liu, Zibin Zheng, Gang Huang, M. Brian Blake:Characterizing RESTful Web Services Usage on Smartphones: A Tale of Native Apps and Web Apps. ICWS 2015: 337-344

315. Yiling Lou, Dan Hao, Lu Zhang, Mutation-based Test-Case Prioritization in Software Evolution, the 26th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 2015), Washington DC, USA, November, 2015.

316. Yun Ma, Xuanzhe Liu, Zhen Huang, Hong Mei:Carpet: Automating Collaborative Web-Based Process across Multiple Devices by Capture-and-Replay. COMPSAC 2015: 676-685

317. Yun Ma, Xuanzhe Liu, Meihua Yu, Yunxin Liu, Qiaozhu Mei, Feng Feng:Mash Droid: An Approach to Mobile-Oriented Dynamic Services Discovery and Composition by In-App Search. ICWS 2015: 725-730

318. Lili Mou, Hao Peng, Ge Li, Yan Xu, Lu Zhang, ZhiJin.Discriminative neural sentencemodeling by tree-based convolution.Proceedings in Empirical Methods in NaturalLanguage Processing, 2315–2325, 2015.

319.

320. Hao Peng, Lili Mou, Ge Li, Yuxuan Liu, Lu Zhang and Zhi Jin, Building Program Vector Representations for Deep Learning, KSEM 2015: 547-553

321. Hao Peng, Lili Mou, Ge Li, Yunxhuan Chen, Yangyang Lu and Zhi Jin, A Comparative Study on Representation Strategies for Embedding-based Neural Networks, EMNLP 2015: 2106-2111

322. Yanchun Sun, Dejian Chen, Chao Xin, Wenpin Jiao. Automating Repetitive Tasks on Web-based IDEs via an Editable and Reusable Capture-Replay Technique. In Proceedings of the IEEE 39th Annual International Computers, Software and Applications Conference (COMPSAC 2015), Taichung, Taiwan, July 1-5, 2015.

323. Yanchun Sun, XiweiZhuang, Kui Wei, Xudong Shan, Tianyuan Jiang. Using Mobile Services Based on SNS to Recommend Who, How and When to Collaborate. In Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Mobile Services, New York, USA, June 27-July 2, 2015.

324. Hao Tang, TianLan, Dan Hao, Lu Zhang, Enhancing Defect Prediction with Static Defect Analysis, Internetware, 2015.

325. Hao Tang, Xiaoyin Wang, Lingming Zhang, Bing Xie, Lu Zhang, and Hong Mei, “Summary-Based Context-Sensitive Data-Dependence Analysis in Presence of Callbacks,” Proceedings of 42nd ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages, pp. 83-95.

326. Haoyu Wang, Jason I. Hong, Yao Guo, "Using Text Mining to Infer the Purpose of Permission Use in Mobile Apps",The 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2015), Osaka, Japan.

327. Haoyu Wang, Yao Guo, Ziang Ma, Xiangqun Chen, "WuKong: A Scalable and Accurate Two-Phase Approach to Android App Clone Detection", ACM ISSTA 2015, Baltimore, MD, pp. 71-82.

328. Haoyu Wang, Yao Guo, Zihao Tang, Guangdong Bai, Xiangqun Chen, "Reevaluating Android Permission Gaps with Static and Dynamic Analysis", IEEE GLOBECOM 2015, San Diego,CA

329. Jiangtao Wang, SumiHelal, Yasha Wang, Daqing Zhang. WSelector: A Multi-Scenario and Multi-View Worker Selection Framework for Crowd-Sensing. The 12th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2015).

330. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Helping Campaign Initiators Create and Deliver Mobile Crowd Sensing Apps: A Supporting Framework. The 39th Annual IEEE International Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC 2015).

331. Jiangtao Wang, Yasha Wang, Yafei Wang. A Situation-Aware and Interactive System for Assisting People Fill out Paper Forms.The 39th Annual IEEE International Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC 2015).

332. Leye Wang, Daqing Zhang, AnimeshPathak, Chao Chen, HaoyiXiong, Dingqi Yang, Yasha Wang, CCS-TA: Quality-Guaranteed Online Task Allocation in Compressive Crowdsensing, Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2015)

333. Ling Wu, Qian Wu, Guangtai Liang, Qianxiang Wang and Zhi Jin, Transforming Code with Compositional Mapping for API-Library Switching, COMPSAC 2015: 316-325

334. Yingfei Xiong, Dan Hao, Lu Zhang, Tao Zhu, Muyao Zhu, Tian Lan. Inner Oracles: Input-Specific Assertions on Internal States. ESEC/FSE'15-NIER: New Idea Track at 10th Joint Meeting of the European Software Engineering Conference and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering, August 2015.

335. Yan Xu, Lili Mou, Ge Li, YunchuanChen, Hao Peng, ZhiJin. ClassifyingRelations viaLong Short Term Memory Networks along ShortestDependency Path.Proceedings in Empirical Methods in Natural LanguageProcessing, 1785–1794,2015.

336. Lin Yan, Yao Guo, Xiangqun Chen, Hong Mei,"A Study on Power Side Channels on Mobile Devices",Internetware 2015, Wuhan, China.

337. Lin Yan, Yao Guo, Xiangqun Chen,"SplitDroid: Isolated Execution of Sensitive Components for Mobile Applications",In 11th International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks (SecureComm), Dallas, TX. Oct 2015.

338. Lin Yan, Yao Guo, Xiangqun Chen, "Cloud-based Programmable Sensor Data Provision", IEEE MobileCloud 2015, San Francisco, CA.

339. Wenjing Yu, Haiyan Zhao, Wei Zhang, Zhi Jin, A Feature-Driven Approach to Automated Class Diagram Construction. The Seventh Asia-Pacific Symposium on Internetware, WuHan, China, November 6, 2015.

340. Pengfei Yuan, Yao Guo, Xiangqun Chen, "Rethinking Compiler Optimizations for the Linux Kernel: An Explorative Study", Proceedings of 6th Asia-Pacific Workshop on Systems(APSys 2015), Tokyo, Japan.

341. Pengfei Yuan, Yao Guo, Xiangqun Chen, "Uniport: A Uniform Programming Support Framework for Mobile Cloud Computing", IEEE MobileCloud 2015, San Francisco, CA.

342. Bilal Zaghloul, Dirk Riehle, Minghui Zhou. Communication in Firm-Internal Global Software Development with China. 6th International Conference, ICSOB 2015, Braga, Portugal, June 10-12, 2015. pp 132-138

343. Daqing Zhang, Hao Wang, Yasha Wang, Junyi Ma:Anti-fall: A Non-intrusive and Real-Time Fall Detector Leveraging CSI from Commodity WiFi Devices. ICOST 2015: 181-193

344. Qimu Zheng, Audris Mockus and Minghui Zhou. A method to identify and correct problematic software activity data: exploiting capacity constraints and data redundancies. ESEC/FSE'15, Bergamo, Italy, 1-4 Sep 2015, pp.637-648

345. Tianqi Zhao, Haiyan Zhao, Wei Zhang, and Zhi Jin, Goal Model Driven Alternative Selection:A Quantitative Approach.Model-Driven Requirements Engineering (MoDRE) workshop.Ottawa, Canada,August,2015

346. Daming Zou, Ran Wang, Yingfei Xiong, Lu Zhang, Zhendong Su, Hong Mei. A Genetic Algorithm for Detecting Significant Floating-Point Inaccuracies. ICSE'15: 37th International Conference on Software Engineering, May 2015.

347. Yanzhen Zou, Ting Ye, YangYang Lu, John Mylopoulos, Lu Zhang. Learning to Rank for Question Oriented Software Text Retrieval. Proceedings of the 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2015), November 9-13, 2015. Lincoln, Nebraska, USA.


Copyright © Software Engineering Institute, Peking University

Room 1541, Science Building 1, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, P.R.China 100871